คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.ดร.หัสนัยน์ สุขธัญญาวัฒน์

Hussanai Sukkathanyawat


ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5707
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, กรุงเทพฯ
งานวิจัยที่สนใจ
- Alternative Energy
- Heterogeneous Catalyst: Fischer-Tropsch Synthesis, Methane Reforming
- CO2 Capture, Hydrodeoxygenation
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- A Comprehensive Small and Pilot-scale Fixed-bed Reactor Approach for Testing Fischer–Tropsch Catalyst Activity and Performance on a BTL Route.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535213003742)
- Effect of Manganese Promoter on Cobalt Supported Magnesia Catalyst for Fischer-Tropsch Synthesis.
(Link: https://cyberleninka.org/article/n/443811.pdf)
- Promoter Effect on the Physico-Chemical Properties of Cobalt Based Catalyst for CO Hydrogenation.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610215022377)
- Grow and Characterizations of Indium-doped Pentacene Thinfilm Prepared by Thermal Co-Evaporation as a Novel Nanomaterial.
(Link: https://www.scientific.net/AMR.1131.35)