คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหาร


ผศ.ดร.กัลยรักษ์ ประเสริฐบุญใหญ่

Asst.Prof.Dr. Kanyarak Prasertboonyai


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5702
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Development of Sequential Injection Spectrophotometric Method for Determination of Mercury (II) using Pyrogallol Red.
(Link: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03067319.2016.1265955)
- Mercury(II) Determination in Commercial Cosmetics and Local Thai Traditional Medicines by Flow Injection Spectrophotometry.
(Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ics.12259)
- Miniaturization of Spectrophotometry Based on Micro Flow Analysis using Norfloxacin as Less-Toxic Reagent for Iron Determination.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S138614251530069X)