คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.ดร.สุรีรัตน์ ถมยาศิริกุล

Sureerat Thomyasirigul


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5443
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Ph.D. (Nuclear Engineering) (in environmental topic) Tokyo Institute of Technology/Japan
ระดับปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Kinetics Investigation of Cr(VI) Removal by Nanocomposite Adsorbent.
(Link: http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=TH2018001140)
- A New Mechanical Compressed Trash Can for Waste Volume Minimization.