คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.ดร.ทรงศักดิ์ พลานนท์

Songsak Planonth


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5447
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Ph.D. (Chemistry) University of Edinburgh/UK
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย