คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.ภุชงค์ เพาพาน

Phuchong Paopan


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
Vordiplom สาขาวิชาคณิตศาสตร์ University of Münster/Germany
ระดับปริญญาตรี
Hauptdiplom สาขาวิชาคณิตศาสตร์ University of Münster, Germany
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย