คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ดร.ชนะ ประพฤทธิ์วงศ์

Asst.Prof.Dr. Chana Prapruddivongs


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5450
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งานวิจัยที่สนใจ
พอลิเมอร์ชีวภาพ
พอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์
การผสมและขึ้นรูปพอลิเมอร์
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Effect of Silica Resources on the Biodegradation Behavior of Poly (Lactic Acid) and Chemical Crosslinked Poly (Lactic Acid) Composites.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142941818307232)
- Effect of Commercial SiO2 and SiO2 from rice husk ash loading on biodegradation of Poly (lactic acid) and crosslinked Poly (lactic acid).
(Link: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/244/1/012007/meta)
- Wood, Silver-Substituted Zeolite and Triclosan as Biodegradation Controllers and Antibacterial Agents for PLA and PLA Composites.
(Link: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0892705715604683)