คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


รศ.ดร.ภานุช หงษ์สวัสดิ์

Assoc.Prof.Dr. Parnuch Hongsawat


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5700
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัยที่สนใจ
- Selective adsorbent for environmental field
- Phytoremediation of heavy metal
- Monitoring and risk assessment of Microplastic contaminant in environment
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Removal of the antibiotic sulfamethoxazole from environmental water by mesoporous silica-magnetic graphene oxide nanocomposite technology: Adsorption characteristics, coadsorption and uptake mechanism
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927775719307058)
- Optimization of Lead Removal via Napier Grass in Synthetic Brackish Water using Response Surface Model
(Link: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/120/1/012020/meta)
- Removal of Ciprofloxacin from Aqueous Solution by Magnetic Graphene Oxide