คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ดร.อัสนี โสมดี

Asst.Prof.Dr. Asanee Somdee


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5711
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (ฟิสิกส์เชิงเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัยที่สนใจ
Semiconductor physics, Solar cells;
Solar Hydrogen Fuel by Photoelectrochemical water splitting;
Density Functional Theory Calculations
ประสบการณ์ทำงาน
a