คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ดร.สุรางคนา วรรณภพ

Asst.Prof.Dr. Surangkana Wannapop


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5708
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี
ค.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งานวิจัยที่สนใจ
เซลล์แสงอาทิตย์, ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง, การผลิตก๊าซไฮโดรเจน (กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเคมีทางแสง), นาโนเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงาน