คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหาร


อ.ดร.นิติธร สุขวงค์

Nithithon Sukwong


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5430
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัยที่สนใจ
- Blow-up in Porous Medium Equations
- Numerical Methods of PDEs
- Mathematical Software and Scientific Computing
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Blow-up for a degenerate and singular parabolic equation with a nonlocal source
- The conditions for blow-up and global existence of solutions for a degenerate and singular parabolic equation with a non-local source