คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ดร.ธนารักษ์ ศรีสุราษฎร์

Asst.Prof.Dr.Thanarak Srisurat


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5713
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัยที่สนใจ
- Computational Fluid Dynamic (CFD), Process design and Simulation
- Multi-tubular Wall Coated Reactors
- Reforming of Methane, Alternative Energy, Fuel Processing
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย