คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.ดร.พรทิพย์ โรจน์ฤทัย

Porntip Rojruthai


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5442
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ
- Characterization and modification of polymer and natural rubber, Development of new materials from natural rubber
- Natural rubber latex technology, Biosynthesis study of natural rubber
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Studies on basic properties of Hevea rubber clone RRIT251 affected by climate and cultivation areas.