คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหาร


รศ.ดร.ภาณุพงศ์ ใจบาล

Assoc.Prof.Dr. Panupong Jaiban


ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5710
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัยที่สนใจ
- Materials for alternative energy applications
- Materials for advanced electronic devices
- Biomaterials from agricultural and food waste
ประสบการณ์ทำงาน
2558-ปัจจุบัน
ผลงานวิจัย
- Dielectric, Ferroelectric and Piezoelectric Properties of Ba0.7Ca0.3Ti1-xCuxO3-x Ceramics.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092583881831778X)
- Two-Step Enhancement of Dielectric Property in BiFeO3 by Barium Doping and Irradiation.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318300439)
- Prepation and Physical Properties of Segmented Thermoelectric YBa2Cu3O7-x-Ca3Co4O9 Ceramics. Materials Science and Engineering, Vol. 303, (June 2017) pp. 1-5.
(Link: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/303/1/012010/meta)
- Dielectric and Ferroelectric Properties of Ta-doped Ba0.7Ca0.3TiO3 Ceramics.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884217311598)
- Effects of Donor and Acceptor Doping on Dielectric And Ferroelectric Properties of Ba0.7Ca0.3TiO3 Lead-Free Ceramics.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925838816334107)