คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ณกรณ์ฉัฐ จันทร์สุริยะ

Asst.Prof.Nagornchat Chansuriya


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5435
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
วท.ม.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับปริญญาตรี
วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัยที่สนใจ
พีชคณิตจักวาล ทฤษฏีกึ่งกรุป พีชคณิตไม่สลับที่ พีชคณิตพัวส์ซอง
ประสบการณ์ทำงาน
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2556-2558)
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (2556-2558)
ผลงานวิจัย
1. N. Chansuriya and S. Leeratanavalee, On Ternary Monoid of all Hypersubstitutions of type (2), Communications in Mathematics and Applications, 10(4) : 659-671 (2019).
2.Chansuriya, N. On Ternary Monoid of all Hypersubstitutions of type (n), Malaysian Journal of Mathematical Sciences, 13(2) : 135-153 (2019).
3. N. Chansuriya, Poisson Modules over a Poisson Algebra Ag, Proceeding of the 15th International Conference of Young Algebraist in Thailand 2019, 19-21 November 2019 : 31-45
4. N. Chansuriya, On the monoid of generalized cohypersubstitutions of type (n) , The Journal of Applied Science, 19(2): 11-23 (2020).
5. N. Chansuriya, All maximal idempotent submonoid of generalized cohypersubstitutions of type (2), Discussiones Mathematicae: General Algebra and Applications, 41(1) : 45-54 (2021).
6. Nagornchat Chansuriya, Sarawut Phuapong, Structural Properties and Submonoids of Generalized Cohypersubstitutions, International Journal of Mathematics and Computer Science, Vol. 16(2021) no.4 pp.1117-1129.
7. Nagornchat Chansuriya and Nongkhran Sasom, Simple Poisson modules over a Poisson algebra Sq, Thai Journal of Mathematics, Vol. 19(2021) no.3 pp.1134-1143.