คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ดร.นิสญา เชื้อทอง

Asst.Prof.Dr. Nissaya chueatong


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5437
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยที่สนใจ
- Meshfree Approximation Methods
- Radial Basis Functions
- Numerical Methods of PDEs
- Mathematical Software and Scientific Computing
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- An Automatic Node-Adaptive Scheme Applied with a RBF-Collocation Meshless Method
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0096300318310403)
- Numerical Solution to Coupled Burgers’ Equations by Gaussian-Based Hermite Collocation Scheme.
(Link: https://www.hindawi.com/journals/jam/2018/3416860/)
- A Numerical Investigation on Variable Shape Parameter Schemes in a Meshfree Method Applied to a Convection-Diffusion Problem.
(Link: http://www.ripublication.com/ijaer17/ijaerv12n14_16.pdf)
- A Proposed Adaptive Inverse Multiquadric Shape Parameter Applied with the Dual Reciprocity BEM to Nonlinear and Coupled PDE.
(Link: https://scialert.net/fulltextmobile/?doi=jas.2017.491.501)
- A Radial Point Interpolation Method (RPIM) with Matern RBF Applied to a Two-Dimensional Nonlinear Coupled-PDE.
(Link: http://www.iaeng.org/IJAM/issues_v48/issue_4/IJAM_48_4_17.pdf)
- Solution to a Convection-Diffusion Problem using a New Variable Inverse-Multiquadric Parameter in a Collocation Meshfree Scheme.
(Link: https://pdfs.semanticscholar.org/f805/a60253c09f2cab0f455a9076cb1ebbb14eed.pdf)