คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหาร


อ.ดร.วราพร ชนะกุล

Waraporn Chanakul


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5445
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ
- Natural Products Chemistry
- Green synthesis by using enzyme
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Anti-HIV Activity of Alkaloids from Dasymaschalon Echinatum
(Link: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1934578X1801300110)