คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ดร.วราพร ชนะกุล

Asst.Prof.Dr. Waraporn Chanakul


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5445
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ
- Natural Products Chemistry
- Green synthesis by using enzyme
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Anti-HIV Activity of Alkaloids from Dasymaschalon Echinatum
(Link: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1934578X1801300110)