คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ปริมา บุญถนอม

Asst.Prof. Parima Boontanom


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5448
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (จุลชีววิทยา) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2552)
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549)
งานวิจัยที่สนใจ
โพรโทซัวทางการแพทย์
อณูชีววิทยาของแบคทีเรียในเชิงอุตสาหกรรม
จุลชีววิทยาในระบบการผลิตน้ำประปา
ประสบการณ์ทำงาน
นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 4 การประปานครหลวง (พ.ศ. 2554-2557)
นักวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2553-2554)
นักวิจัย ภาควิชาปรสิตวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (พ.ศ. 2552-2553)