คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหาร


ผศ.ดร.ธิดาพร เสียงวัฒนะ

Asst.Prof.Dr. Thidaporn Seangwattana


ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5438
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (คณิตศาสตร์) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยที่สนใจ
- Optimization
- Functional Analysis
- Fixed Point Theory
- Variational Inequality
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- An Extragradient Method without Monotonicity.
- A random generalized S-contraction mapping for finding a random p-common best proximity point.
- Optimal solution of random common best proximity points for S-contractions.
- A generalized strong Borwein-Preiss variational principle in a complete metric space.
- Borwein–Preiss vector variational principle.
- Borwein–Preiss variational principle revisited.
- The Borwein-Preiss variational principle for nonconvex countable systems of equilibrium problems.
- Generalizations of the strong Ekeland variational principle with a generalized distance in complete metric spaces.