คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.อรวรรณ ถนอมเกียรติ

Orawan Tanomkkiat


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5433
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาตรี
วท.บ (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- XPS Study in Electrochromic Process of Zn-doped NiO and Zn-doped WO3 Thin Films Prepared by Spin Coating Method.
(Link: http://www.nano.kmitl.ac.th/tjnn/index.php/TJNN/article/view/14)