คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.ดร.อรรณพ จันทร์หอม

Annop Janhom


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5431
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Grow and Characterizations of Indium-doped Pentacene Thinfilm Prepared by Thermal Co-Evaporation as a Novel Nanomaterial.
(Link: https://www.scientific.net/AMR.1131.35)