คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


รศ.ดร.จิตสุภา ดีโพธิ์

Assoc.Prof.Dr. Jitsupa Deepho


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5436
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Ph.D.(Mathematics) University of Jaén, Spain

ระดับปริญญาโท
วท.ม. (คณิตศาสตร์เพื่อการสอน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ประเทศไทย
ระดับปริญญาตรี
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประเทศไทย
งานวิจัยที่สนใจ
Fixed Point Theorem and Application, Split Feasibility Problem, Variational Inequality Problem, Equilibrium Problem
ประสบการณ์ทำงาน
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง
ผลงานวิจัย
Click Researchgate

Click GoogleScholar