คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.ดร.อัครสิงห์ บำเพ็ญรัตน์

Akarasingh Bampenrat


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5715
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
งานวิจัยที่สนใจ
- Renewable energy from biomass and solid wastes
- Catalysis and reaction engineering
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Catalytic oxidation of naphthalene over CeO2-ZrO2 mixed oxide catalysts
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156673670800229X)
- Naphthalene steam reforming over Mn-doped CeO2-ZrO2 supported nickel catalysts
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926860X09007741)