คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.ดร.ภาณุวัฒน์ เอกธรรมสุทธิ์

Panuwat Ekdharmasuit


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5712
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ
- Fuel cell and battery technology for portable applications
- Energy conservation technology
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- The role of an anode microporous layer in direct ethanol fuel cells at different ethanol concentrations
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319913027766)
- Anode structure design for generating high stable power output for direct ethanol fuel cells
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236113004584)
- Fabrication and Performance of Membrane Electrode Assembly Prepared by a Catalyst-Coated Membrane Method: Effect of solvents Used in a Catalyst Ink Mixture
(Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ef901105k)