คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.รัชดาวัลย์ ดาลัย

Asst.Prof. Ratchadawan Dalai


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5432

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัยที่สนใจ
- Numerical Analysis, Biological Modelling
- Medical Modelling, Stability and Bifurcations of Differential Equations
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Andronov-Hopf and Neimark-Sacker Bifurcations in Time-Delay Models of HIV Transmission
(Link: http://thaijmath.in.cmu.ac.th/index.php/thaijmath/article/view/3189)
- Andronov-Hopf Bifurcation and Sensitivity Analysis of a Time-Delay HIV Model with Logistic Growth and Antiretroviral Treatment
(Link: https://link.springer.com/article/10.1186/s13662-017-1195-1)