คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.ดร.สุนิสา อึ้งวิวัฒน์กุล

Sunisa Ungwiwatkul


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5703
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์)
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
งานวิจัยที่สนใจ
การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ทำงาน
นักวิจัยหลังจบปริญญาเอก (Post-doctoral researcher) ที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิจัย
Researchgate