คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.ดร.ธัชณัฐชัย สุวรรณสิทธิ์

Tatnatchai Suwannasit


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5439
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานวิจัยที่สนใจ
แกรฟีนและตัวนำยิ่งยวด
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
1. Suwannasit, T. and Liewrian, W. (2017). Effect of thick barrier in a gapped graphene Josephson junction. Journal of Physics: Conference Series, 901, 012034.
(Link: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/901/1/012034/meta)

2. Suwannasit, T. (2019). Josephson current in silicene-based SBS Josephson junction: Effect of perpendicular electric field. Journal of Physics: Conference Series, 1380, 012103.
(Link: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1380/1/012103/meta)