คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหาร


อ.ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล

Dr.Krittaphas Mongkoldhumrongkul


ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5716
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Identification of the Critical Indicators for the Establishment of Community-Based Biomass Power Plant using the Confirmatory Factor Analysis.
(Link: http://science.buu.ac.th/ojs246/index.php/sci/article/view/1109)
- Key Factors of Community Based Biomass Power Plant Establishment.
(Link: https://www.scientific.net/AMM.839.75)