คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ดร.ศุษิระ บุตรดี

Asst.Prof.Dr. Susira Bootdee


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5704
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (ปฐพีศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัยที่สนใจ
- Air pollution monitoring
- Water quality monitoring
- Indoor air pollution monitoring
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย