คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ดร.สุกัญญา พันธุ

Asst.Prof.Dr.Suganya Phantu


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5440
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัยที่สนใจ
- Quality Control, Optimization, Inventory Management, Experimental Design
- Sampling Plan, Forecasting, Operation Research, Neural Network, Machine Learning
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- DMA Chart Monitoring of the First Integer Valued Autoregressive Processes of Poisson Counts
- Explicit Expressions of Average Run Length of Moving Average Control Chart for Poisson Integer Valued Autoregressive Model
(Link: http://www.iaeng.org/publication/IMECS2016/IMECS2016_pp892-895.pdf)