คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ดร.สุกัญญา พันธุ

Asst.Prof.Dr. Suganya Phantu


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5440
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัยที่สนใจ
- Quality Control, Optimization, Inventory Management, Experimental Design
- Sampling Plan, Forecasting, Operation Research, Neural Network, Machine Learning
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- DMA Chart Monitoring of the First Integer Valued Autoregressive Processes of Poisson Counts
- Explicit Expressions of Average Run Length of Moving Average Control Chart for Poisson Integer Valued Autoregressive Model
(Link: http://www.iaeng.org/publication/IMECS2016/IMECS2016_pp892-895.pdf)