คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ดร.สุธารัตน์ หมื่นมี

Asst.Prof.Dr. Sutharat Muenmee


ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5440
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ
-Landfill gas emission
-Waste Utilization
-Wastewater treatment
-Solid waste management
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย