คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหาร


อ.ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์

Dr.Jakkrawut Maitip


ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5706
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วท.ด.(จุลชีววิทยาประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาโท
วท.ม.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
วท.บ.(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อื่น ๆ
2017 EMBO Global Exchange Lecture Course, Structural and biophysical methods for biological macromolecules in solution, Nanyang Technological University, Singapore
2016 Short-term visiting researcher at Institute of Bee Health
Vetsuisse Faculty, University of Bern, Bern, Switzerland (ASEM-Duo Fellowship)
2015 EMBO Global Exchange Lecture Course, Structural and biophysical methods for biological macromolecules in solution, Academia Sinica, Taiwan
2013-2014 Internship student at The Commonwealth of Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), Ecosystem Science, Black Mountain Laboratories, ACT, Canberra, Australia.
งานวิจัยที่สนใจ
- สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง
- การแสดงออกโปรตีนไหมผึ้งในแบคทีเรีย และพฤติกรรมของโปรตีนในสารละลาย
- ความเป็นพิษของยาปราบศัตรูพืชต่อผึ้ง และชันโรง
- การใช้ของเหลือใช้ทางการเกษตรในการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอต
ประสบการณ์ทำงาน
นักวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง (2559-2560)
ผลงานวิจัย
ORCID

ResearchGate