คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.ดร.ปิยวัฒน์ ทัพสนิท

Piyawath Tapsanit


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
อาจารย์ ดร.
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5441
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Ph.D. (Physics), 2016,
Tohoku University, Japan
ระดับปริญญาโท
Master of Science (Physics), 2012,
Tohoku University, Japan
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์), 2010,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยที่สนใจ
Optical metamaterials,
Selective solar absorber, radiative cooling,
terahertz sensing and imaging, thermoelectric,
thermal energy harvesting
ประสบการณ์ทำงาน
นักวิจัยหลังปริญญาเอก,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2016-2017
ผลงานวิจัย
Research Gate