คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ดร.ธีรยา จรุงล้ำเลิศ

Asst.Prof.Dr. Teeraya Jarunglumlert


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5718
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Ph.D (Mechanical and System Engineering) University of Hyogo, Japan
ระดับปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัยที่สนใจ
- Biorefinery
- Waste valorization
- Food waste to hydrogen by fermentation
- Biogas production in swine farm
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Computational fluid dynamic design of spent coffee ground cabinet dryer using recycled heat from air compressor.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876219304873)
- Hydrophobic cellulose aerogel from waste napkin paper for oil sorption applications.
(Link: https://www.degruyter.com/view/j/npprj.ahead-of-print/npprj-2018-0075/npprj-2018-0075.xml)
- Enhancement of Antioxidants Content in Amaranths tricolor L. by Adjustment of Cationic Ions in Fertilizer.
(Link: http://www.joaat.com/uploadfile/2019/0612/20190612115818558.pdf)
- Scaling-up bio-hydrogen production from food waste: Feasibilities and challenges.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319917339101)
- Comparative study on different turning device alignments for household food waste composters.
(Link: https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ep.12873)
- Structural changes in casein aggregates under frozen conditions affect the entrapment of hydrophobic materials and the digestibility of aggregates.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250916000026)
- Influence of aggregate structure of casein on the encapsulation efficiency of β-carotene entrapped via hydrophobic interaction.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221332911500012X)
- Digestibility and structural parameters of spray-dried casein clusters under simulated gastric conditions.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996915300351)