คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


นางสาวณัฏฐา สุขสุลาภ

NATTHA SUKSULAP


ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติการ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5414
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
(2554 - 2559) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
)2559 - ปัจจุบัน) คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง
ผลงานวิจัย
1. ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสต์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม