คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหาร


อ.ดร.เมธิณ ใจเกื้อ

Mathin Jaikua


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5719
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งานวิจัยที่สนใจ
- Biotechnology
- Renewable Energy
- Energy Law and Energy management
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Development of a Microalgae based System for Biogas Upgrading and Oil Production from Waste Biomass
(Link: http://203.159.5.126/index.php/reric/article/view/1802)