คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


นายอภิคม บุญกิจโกศล

Apikom Boonkitkoson


ตำแหน่ง
นักวิจัย
ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติการ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5427
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
Google Scholar