คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


นางสาวกรรทวรรณ เพลาโสภา

Kantawan Plaosopa


ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5421
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย