คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ดร.สายชล ศรีแป้น

Asst.Prof.Dr. Saichon Sriphan


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5720
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทยA
ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย
งานวิจัยที่สนใจ
- การพัฒนาอุปกรณ์ผลิตพลังงานขนาดเล็กแบบยืดหยุ่นได้ (Flexible Nanogenerators Development)
- อุปกรณ์รับรู้และเก็บเกี่ยวพลังงานชนิดใหม่ (Novel Energy Sensing and Harvesting Devices)
- เซรามิกฟังก์ชันนอลสำหรับการเก็บเกี่ยวพลังงาน (Functional Ceramics for Energy Harvesting)
- การวิเคราะห์ผลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง (Optoelectronic Devices Characterization)
- การวิเคราะห์ผลเซรามิกไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Ceramics Characterization)
ประสบการณ์ทำงาน
- อาจารย์ (04/2019 - ปัจจุบัน)
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตระยอง), ระยอง, ประเทศไทย
- อาจารย์ (07/2018 - 03/2019)
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, นครราชสีมา, ประเทศไทย
- นักวิจัย (08/2018 - ปัจจุบัน) และนักวิจัยหลังปริญญาเอก (09/2017 - 07/2018)
หน่วยวิจัยวัสดุขั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา)
- P. Pakawanit, U. Pharino, T. Charoonsuk, S. Sriphan, S. Pongampai, and N. Vittayakorn, “Simple Fabrication of Porous 3D Substrate Polydimethylsiloxane (PDMS) Composited with Polyvinylidene Fluoride- co -Hexafluoropropylene (PVDF-HFP) for Triboelectric Nanogenerator,” Integrated Ferroelectrics 222 (2021) pp. 1-13. [I.F. = 0.84(2020)]
- U. Pharino, Y. Sinsanong, S. Pongampai, T. Charoonsuk, P. Pakawanit, S. Sriphan, and N. Vittayakorn, “Influence of pore morphologies on the mechanical and tribo-electrical performance of polydimethylsiloxane sponge fabricated via commercial seasoning templates,” Radiation Physics and Chemistry 189 (2021) p. 109720. [I.F. = 2.858(2020)]
- S. Sriphan, P. Pulphol, T. Charoonsuk, T. Maluangnont, and N. Vittayakorn, “The Effect of adsorbed water and temperature on the universal power law behavior of lepidocrocite-type alkali titanate ceramics ,” Journal of Physical Chemistry C 125 (2021) p. 12910-12920. [I.F. = 4.126(2020)]
- S. Sriphan, T. Charoonsuk, O. Sawanakarn, S. Khaisaat, U. Pharino, S. Phunpruch, T. Maluangnont, and N. Vittayakorn, “Flexible capacitive sensor based on 2D-titanium dioxide nanosheets/bacterial cellulose composite film,” Nanotechnology 32 (2021) p. 155502. [I.F. = 3.874(2020)]
- T. Charoonsuk, S. Pongampai, R. Muanghlua, S. Sriphan, and N. Vittayakorn, “Utilization of commodity thermoplastic polyethylene (PE) by enhanced sensing performance with liquid phase electrolyte for a flexible and transparent triboelectric tactile sensor,” Sustainable Materials and Technologies 27 (2020) p. e00239. [I.F. = 7.053(2020)]
- T. Charoonsuk, S. Sriphan, P. Pulphol, W. Vittayakorn, N. Vittayakorn, and T. Maluangnont, “AC conductivity and dielectric properties of lepidocrocite-type alkali titanate tunable by interlayer cation and intralayer metal,” Inorganic Chemistry 59 (2020) pp. 15813–15823. [I.F. = 5.165(2020)]
- S. Sriphan, T. Charoonsuk, T. Maluangnont, P. Pakawanit, C. Rojviriya, and N. Vittayakorn, “Multifunctional nanomaterials modification of cellulose paper for efficient triboelectric nanogenerators,” Advanced Materials Technologies 5 (2020) p. 2000001. [I.F. = 7.848(2020)]
- T. Charoonsuk, S. Sriphan, C. Nawanil, N. Chanlek, W. Vittayakorn, and N. Vittayakorn, “Tetragonal BaTiO3 nanowires: a template-free salt-flux-assisted synthesis and its piezoelectric response based on mechanical energy harvesting,” Journal of Materials Chemistry C 7 (2019) pp. 8277-8286. [I.F. = 7.393(2020)]
- S. Sriphan, T. Charoonsuk, T. Maluangnont, and N. Vittayakorn, “High-performance hybridized composited-based piezoelectric and triboelectric nanogenerators based on BaTiO3/PDMS composite film modified with Ti0.8O2 manosheets and silver nanopowders co-fillers,” ACS Applied Energy Materials 2(5) (2019) pp. 3840-3850. [I.F. = 6.024(2020)]
...สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่
Research Gate และ Google Scholar

นักวิจัยที่ปรึกษา 1:
ศ.ดร.นราธิป วิทยากร (Prof. Dr. Naratip Vittayakorn) Google Scholar
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
นักวิจัยที่ปรึกษา 2:
รศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา (Assoc. Prof. Dr. Suwit Kiravittaya) Google Scholar
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, ประเทศไทย