คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.ดร.เสาวลักษณ์ อินทรศิริ

Saowaluk Intarasiri


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5720
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
แขนงวิชา ปิโตรเคมี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
งานวิจัยที่สนใจ
ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน เชื้อเพลิงสังเคราะห์
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ผลิตเชื้อเพลิงเหลวด้วยกระบวนการฟิชเชอร์ทรอปซ์ (Fischer-Tropsch)