คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหาร


รศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ

Assoc.Prof.Dr. Aiya Chantarasiri


ตำแหน่ง
คณบดี
ระดับตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5446
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2554)
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549)
อื่น ๆ
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2550)
งานวิจัยที่สนใจ
จุลชีววิทยาของแบคทีเรียในพื้นที่ชุ่มน้ำและชายฝั่งทะเล
เกษตรอัจฉริยะ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ประสบการณ์ทำงาน
ครูฝึกสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (พ.ศ. 2550)
นักวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้ง มจพ.วิทยาเขตระยอง (พ.ศ. 2554-2555)