คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหาร


อ.ดร.สุรชัย จิตพินิจยล

Surachai Chitpinityon


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5434
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ประสบการณ์ทำงาน
นักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการเครือข่ายประยุกต์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. เกษตรศาสตร์
รองหัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม. เกษตรศาสตร์
ผลงานวิจัย
การออกแบบสถาปัตยกรรมและการตรวจวัดประสิทธิภาพ
ตัวกรองยูอาร์แอลสำหรับเครือข่ายความเร็วสูง

100Gbps-URL-Filtering