คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.ดร.สุจินดา สัตยาพร

Suchinda Sattayaporn


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (ฟิสิกส์และเคมีของวัสดุ) มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (ฟิสิกส์และเคมีของวัสดุ) มหาวิทยาลัยปิแอร์และมารีคูรี
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) สถาบันโพลีเทคนิคแห่งปารีส
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
Sattayaporn S*, Rodporn S, Kidkhunthod P, Chanlek N, Yonchai C, Rujirawat S. A compact furnace for in situ X-ray absorption spectroscopy: design, fabrication and study of cationic oxidation states in Pr6O11 and NiO. J. Synchrotron Radiat. 2021;28:455-60. (SCImago Journal Rank (SJR) ปี ค.ศ. 2020 = Q1 (Instrumentation))