คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ดร.พนิดา ปรารัตน์

Asst.Prof.Dr. Panida Prarat


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5449
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ
- Magnetic based-adsorbent for environmental field
- Waste Utilization
- Microplastic contaminant in environment
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Removal of the antibiotic sulfamethoxazole from environmental water by mesoporous silica-magnetic graphene oxide nanocomposite technology: Adsorption characteristics, coadsorption and uptake mechanism
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927775719307058)
- Adsorption of Single and Mixed Haloacetonitriles on Silica-Based Porous Materials: Mechanisms and Effects of Porous Structures
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001074218305497)
- Pharmaceuticals and personal care products removal from aqueous solution by nitrogen-functionalized carbon adsorbent derived from pomelo peel waste solution by nitrogen-functionalized carbon adsorbent derived from pomelo peel waste.
(Link: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/257/1/012019/meta)