คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ความร่วมมือ


คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AGRITECH AND INNOVATION CENTER : AIC) จังหวัดระยอง

        มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนด้านการศึกษาดำเนินการโครงการในพื้นที่ จังหวัดระยอง เพื่อร่วมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) พ.ศ 2563 โดย คณะฯ มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับภาครัฐและเกษตรกร โดยมีแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรม IOT ของ มจพ. กับการทำการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ หรือการพัฒนาต่อยอดการเกษตรของจังหวัดระยอง ตามแนวทางการเกษตรสมัยใหม่    

       สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพิธีเปิดศูนย์ Agritech and Innovation Center (AIC) พร้อมกันทั่วประเทศ 77 จังหวัด โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา 77 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นการขับเคลื่อนการเกษตรสมัยใหม่ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดตั้งศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในชื่อ “ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม” (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม  รวมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร  และยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร  สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด ตลอดจนผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูปและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์    

        ศูนย์ AIC ถือเป็นศูนย์กลางในการบริการเกษตรกร เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต  สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ให้สินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐาน