คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ความร่วมมือ


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีความตั้งใจร่วมกันที่จะสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านพลังงาน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) และสังคม, กำหนดแนวทางนโยบายงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นโจทย์วิจัยแบบบูรณาการ, พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและสังคมที่เกี่ยวข้องร่วมกัน แล ะสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสฝึกงาน สหกิจศึกษา และวิจัย ที่ตอบสนองกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและสังคม ภายใต้การกำกับดูแล และให้คำแนะนำจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ร่วมกัน ของมหาวิทยาลัยและสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง โดยผ่านกิจกรรมความร่วมมือ และ โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต