คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ความร่วมมือ


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับที่ 2 กับ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สหวิทยาเขตระยอง 1

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อัยยะ จันทรศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง และผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมวิทยา ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สหวิทยาเขตระยอง 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับที่ 2 ว่าด้วย “การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์” ณ ห้องประชุม 701 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ร่วมกันที่จะพัฒนาและบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนในสังกัด อีกทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) ร่วมกันในสถานศึกษา ตลอดจนผลักดันและสนับสนุนให้มีการพัฒนาในเชิงนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกกระบวนการอย่างจริงจัง เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของประเทศไทย โดยรายชื่อโรงเรียนสังกัดศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขตระยอง 1 มีทั้งสิ้น 17 โรงเรียน ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนนิคมวิทยา
2. โรงเรียนวัดป่าประดู่
3. โรงเรียนระยองวิทยาคม
4. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
5. โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
6. โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
7. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
8. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา
9. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยอง
10. โรงเรียนบ้านค่าย
11. โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
12. โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม
13. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
14. โรงเรียนกวงฮั้ว
15. โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
16. โรงเรียนอัสสัมชันระยอง
17. โรงเรียนสองภาษาระยอง