คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

_RESEARCH_TXT_


ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

9 กุมภาพันธ์ 2564

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและมีความพร้อมมากที่สุดในจังหวัดระยอง ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆ ดังนี้


- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และ unit operation
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ห้องปฏิบัติการเคมี และ สิ่งแวดล้อม
- ห้องปฎิบัติการชีววิทยาและจุลชีววิทยา
- ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
- ห้องปฏิบัติการพลังงาน
- ห้องปฏิบัติการเครื่องมือชั้นสูง