คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

   คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิ่งแวดล้อม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ พษ.643 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงาน มจพ.วิทยาเขตระยอง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 มจพ.กรุงเทพฯ

   ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ กองบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มจพ.กรุงเทพฯ หรือที่ ศูนย์ประสานงาน มจพ.วิทยาเขตระยอง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 มจพ.กรุงเทพฯ โทร.0 2555 2000 ต่อ 1145 หรือ 5400

 

   

Download | File 1 |