คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ข้อกำหนด, ระเบียบและขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา

ให้นักศึกษาทำความเข้าในการขอใช้ห้องปฏิบัติการจากเอกสารการขอใช้ห้องปฏิบัติการ

http://sciee.kmutnb.ac.th/upload/download/44/file_1_5407.pdf

โดยเอกสารที่ใช้ประกอบในการขอใช้ห้องปฏิบัติการสามารถ Download ได้ที่ 

http://sciee.kmutnb.ac.th/download.php 

ในช่องส่วนของเอกสารสำหรับห้องปฏิบัติการ

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ 

นายทวีศักดิ์ ศรีทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เบอร์ภายใน 5415