คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.ดร.เกรียงศักดิ์ เกตุเพ็ง

Kriangsak Ketpang


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5703
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Ph. D. (Energy Systems Engineering) Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology (DGIST)/Korea
ระดับปริญญาโท
MS.C. (Chemical Engineering) Hankyong National University/Korea
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัยที่สนใจ
- Development of novel and high performance nanomaterials for energy conversion and storage
- Innovative approaches for high performance electrode materials 
- Electrochemical CO2 capture
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Nafion-Porous Cerium Oxide Nanotubes Composite Membrane for Polymer Electrolyte Fuel Cells Operated under Dry Condition.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378775316310953)
- Sulfonated Graphene-Nafioncomposite Membranes for Polymer Electrolyte Fuel Cells Operating under Reduced Relative Humidity.
(Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.5b11674)
- Synthesis of Sulfonated Poly (Arylene Ether Ketone) Block Copolymers for Proton Exchange Membrane Fuel Cell.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376738816300849)
- Hierarchical Nanostructured Pt8Ti-TiO2/C as an Efficient and Durable Anode Catalyst for Direct Methanol Fuel Cells.
(Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscatal.5b01390)
- Highly Efficient Water Management of Composite Membranes Operated in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells under Low Relative Humidity.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376738815300259)
- Porous Zirconium Oxide Nanotube Modified Nafion Composite Electrolyte Membrane for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells Operated Under Dry Conditions.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376738815003348)
- Polyoxometalate Coupled Graphene Oxide-Nafion Composite Membrane for Fuel Cell Operating at Low Relative Humidity.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376738815003348)